رهایی از زندان ذهن

اگر جویای مطالعه ی کتابهایی با زمینه ی روان شناسی کاربردی (خصوصا در رابطه با افکار و باورها )هستید ،احتمالا با ماتیو مک کی هم آشنایی دارید . او با کمک همکارانش بیشتر از ۲۰ کتاب نوشته و آنها را منتشرکرده است که تعدادی از انها به فارسی ترجمه شده . من تا به حال […]